စိတ္ခ်မႈ(၅)ခု၁။ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈ ၂။ ဆုေတာင္းျခင္း စိတ္ခ်မႈ
၃။ ေအာင္ျမင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈ ၄။ အျပစ္လႊတ္ျခင္း စိတ္ခ်မႈ
၅။ ပဲ့ျပင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈ

No comments:

Post a Comment

ဒီေနရာမွာထင္ျမင္ခ်က္ေလးထားခဲ့ပါ......