ယံုၾကည္သူ၏ထာ၀ရလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ

ထာဝရအသက္ကိုလည္း ငါေပး၏။ ထိုသိုးတို႔ သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္ မျပတ္ ကင္းလြတ္ ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတို႔ကို ငါ့လက္မွ မႏႈတ္ မယူရာ။ ၂၉ထိုသိုးတို႔ကို ငါ၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာ္သညး္ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ ေတာ္မူ သည္ျဖစ္၍၊ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတို႔ကို ငါ့ခမည္းေတာ္၏ လက္မွ မႏႈတ္ မယူႏိုင္ရာ။ ေယာ ၁၀ း ၂၈-၂၉

No comments:

Post a Comment

ဒီေနရာမွာထင္ျမင္ခ်က္ေလးထားခဲ့ပါ......