ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္(ကယ္တင္ျခင္း-သင္ခန္းစာ)

No comments:

Post a Comment

ဒီေနရာမွာထင္ျမင္ခ်က္ေလးထားခဲ့ပါ......