အာမုတ္အနာဂါတၱိ အနက္ဖြင့္

The Book of Amos

No comments:

Post a Comment

ဒီေနရာမွာထင္ျမင္ခ်က္ေလးထားခဲ့ပါ......