ဒံေယလ၏ သီတင္းခုႏွစ္ဆယ္

The 70 Weeks of Daniel

No comments:

Post a Comment

ဒီေနရာမွာထင္ျမင္ခ်က္ေလးထားခဲ့ပါ......