ရွင္ေယာဟန္ ၾသ၀ါဒ (ပ+ဒု+တ အနက္ဖြင့္)

John-1-2-3

No comments:

Post a Comment

ဒီေနရာမွာထင္ျမင္ခ်က္ေလးထားခဲ့ပါ......